NAUKA, DYDAKTYKA, ROZWÓJ KADRY

 

SKRYPTY W POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ

 

1.  Wojciech A. Lipiński
Zbiór zadań testowych z Elektrotechniki Teoretycznej
Nieliniowe obwody prądu stałego: PS 1972, PS 1974, PS 1978
Stany nieustalone: PS 1975, PS 1978
 

2.  Ryszard Sikora, Wojciech Lipiński
Laboratorium Elektrotechniki Teoretycznej
PS, Szczecin 1977
 

3.  W. Lipiński, J. Purczyński, M. Gramz, K. Gawrylczyk, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Zbiór zadań z Elektrotechniki Teoretycznej
część I pod redakcją W. Lipińskiego PS 1979, PS 1987
część II pod redakcją W. Lipińskiego PS 1980, PS 1987, PS 1992
część III pod redakcją J. Purczyńskiego PS 1980, PS 1988, PS 1992
Rozdziały napisane przez W. Lipińskiego
Nieliniowe obwody prądu stałego. Stany nieustalone w obwodach liniowych o stałych skupionych. Obwody o stałych rozłożonych w stanie ustalonym. Obwody o stałych rozłożonych w stanie nieustalonym. Układy korekcyjne, metody syntezy dwójników. Obwody trójfazowe. Składowe symetryczne. Nieustalone pola elektromagnetyczne.
 

4.  W. Lipiński, J. Radecki
Miernictwo wielkości nieelektrycznych”. PS, Szczecin 1981
 

5.  W. Lipiński
Podstawy teorii obwodów elektronicznych
część I,   PS 1986, PS 1989, PS 1992
część II,  PS 1987, PS 1990
część III, PS 1987, PS 1991
 

6.  W. Lipiński
Teoria obwodów nieliniowych, PS, Szczecin 1988

 

7.  W. Lipiński
Wybrane zadania z teorii filtrów elektrycznych, PS 1989, PS 1991

 

8.  J Włodarska ,W. Lipiński ,J. Karpik
Pascal - metody numeryczne w elektrotechnice, PS 1993

 

 

Promotorstwo rozpraw doktorskich

 

Piotr Krasoń „ Metoda równań całkowych w wybranych dynamicznych i statycznych zagadnieniach teorii pola elektromagnetycznego ”.
Szczecin, 16 czerwca 1980 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Ministra, obecnie profesor US.

 

Jerzy Gołębiowski „ Dynamika nieustalonego pola elektromagnetycznego w obszarach przewodzących ”.
Szczecin, 27 czerwca 1980 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Ministra.
Jerzy Gołębiowski otrzymał tytuł naukowy profesora w 2011 r.

 

Andrzej Wyszkowski „ Analiza metrologiczna przetwornika prędkości tłoka maszyny tłokowej ”.
Szczecin, 5 stycznia 1984 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Ministra.

 

Sławomir Iskierka „ Analiza sił elektrodynamicznych w poruszających się elementach urządzeń elektrycznych metodą elementów skończonych ”.
Szczecin, 31 stycznia 1985 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Ministra, obecnie profesor PC.

 

Karol Aniserowicz „ Analiza pola elektromagnetycznego w falowodach metodą elementów skończonych wyższego rzędu ”.
Szczecin, 12 marca 1987 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Rektora, obecnie profesor PB.

 

Eugeniusz Kornatowski „ Synteza filtrów cyfrowych 2-D w zagadnieniach analizy przestrzennych rozkładów pól elektromagnetycznych.
Szczecin, 21 maja 1987 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Rektora.

 

Michał Żeńczak „ Analiza rozkładów przestrzennych i oddziaływania na organizmy żywe pól elektromagnetycznych w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych ”.
Szczecin, 23 lutego 1989 r. Rozprawa wyróżniona. Nagroda Rektora, obecnie profesor PS.

 

Michał Madałkiewicz „ Analiza niezawodności bloków energetycznych elektrowni cieplnych na przykładzie elektrowni Dolna Odra ”.
Szczecin, 18 maj 1989 r.

 

Recenzowane rozprawy doktorskie

 

1)           Marek Kuna. Wpływ dwuwymiarowego rozkładu pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych z wirnikiem cylindrycznym. Szczecin,  23 październik 1980 r. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Rolicz

2)           Jacek Grochowalski. Analiza i synteza układu kształtowania impulsów w obwodzie komutacji wymuszonej przekształtników częstotliwości z modulacją szerokości impulsów.  Szczecin, 2 lipiec 1981 r.
Promotor: doc. dr inż. Jerzy Szymianis

3)           Włodzimierz Kamiński. Wpływ poprzecznego przesunięcia induktora w liniowym silniku silniku indukcyjnym na jego właściwości ruchowe. Szczecin, 23 czerwiec 1982 r. 
Promotor: doc. dr inż. Jerzy Szymianis

4)           Alina Borkowska. Cienkie warstwy magnetyczne jako przetworniki informacji w technice laserowej. Szczecin, 17 czerwca 1982 r. 
Promotor: doc. dr inż. Bohdan Wołczak

5)           Jerzy Gajda.  Badania jakości zapisu mikrohologramów na materiale fototermoplastycznym PT100 w wolnostojącym modelu pamięci holograficznej. Szczecin, 23 czerwca 1982r. 
Promotor: doc. dr inż. Bohdan Wołczak

6)           Andrzej Roman. Straty wirowoprądowe w blachach anizotropowych o strukturze 1800  ścian Blocha. Warszawa-Międzylesie, 4 październik 1983 r. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Rolicz

7)           Marek Ziółkowski. Analiza pola elektromagnetycznego w nieliniowych środowiskach przewodzących. Szczecin, 15 listopad 1984 r. 
Promotor: profdr inżRyszard Sikora

8)           Zdzisław Posyłek. Wpływ pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silnika asynchronicznego z łukowym stojanem. Szczecin, 28 listopada 1985 r. 
Promotor: profdr inż. Ryszard Sikora

9)           Jadwiga Włodarska, Metoda Schwarza w zastosowaniu do analizy pól elektromagnetycznych  Szczecin, 30 styczeń 1986 r. 
Promotor: prof. dr hab. inż Jan Purczyński

10)        Janusz Maj. Wykorzystanie rozwiązania zagadnienia własnego macierzy do cyfrowego   modelowania silnika asynchronicznego zasilanego z tyrystorowego regulatora napięcia. Szczecin, 30 czerwca 1988 r. 
Promotor: doc. dr inż. Jerzy Krygier

11)        Maria Zielińska. Racjonalizacja zużycia energii w ruchu miejskim elektrycznych szynowych pojazdów trakcyjnych. Poznań, 25 maj 1992 r. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Stein

12)        Mirosław Dopiera. Straty mocy w przerywaczu okresowym sterującym pracą silnika szeregowego. Szczecin, 6 październik 1994 r. 
Promoror: doc. dr inż. Jerzy Krygier.

13)        Bernd Runge. Dreidimensionale Berechnung der Stillstandserwärmung von Kurzschluβringen und Stäben explosionsgeschützter Asynchronmotoren unter Berücksichtigung des Wärmeübergangs- widerstandes zwischen Stab und Blachpaket mittels Finiter-Elemente und Zeitschrittverfahren. Universität Dortmund, 19 czerwiec 1995.
Promotor: Prof. Dr.-Ing. Kurt Oberretl

14)        Zbigniew Weżgowiec. Analiza pól ekranów o symetrii kulistej. Częstochowa, 23 czerwiec 1995 r. 
Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Rolicz.

15)        Karol Bednarek. Optymalizacja kształtu i przekroju trófazowych osłonietych torów wielkoprądowych izolowanych powietrzem. Poznań 1997. 
Promotor prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski.

16)        Elżbieta Mayer, Wartość elektropotencjałów powierzchniowych i warstwowych wypełnień amalgamatowych oraz ich wpływ na błonę śluzową jamy ustnej w badaniach własnych.
Promotor prof. Maria Pietrzyk. Pomorska Akademia Medyczna. Wydział Stomatologii, 9 grudnia 1997, recenzja pomocnicza związana z problemami technicznymi.

17)        Sławomir Kwiećkowski. Matematyczne modelowanie trój- i dwuwymiarowego pola termicznego w elektrycznym układzie bezpośredniego grzejnika podłogowego.
Białystok, 23 października 2000 r. 
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołebiowski prof. PB.

18)        Grzegorz Żegliński. Prowadzenie fal elektromagnetycznych na granicy ośrodków nieliniowych i w nieliniowym falowodzie planarnym. Szczecin,PS 2001. 
Promotor: dr hab. Marian Wabia prof. PS. Politechnika Szczecińska.

19)        Katarzyna Jamroszczyk. Wartości potencjałów elektrycznych a stan przyzębia brzeżnego dla wybranych aparatów ortodontycznych. Szczecin,15 luty 2005.
Promotor prof. Maria Syryjska, Pomorska Akademia Medyczna, Wydział Stomatologii, recenzja pomocnicza związana z problemami technicznymi.

20)        Marek Zaręba. Analiza stacjonarnego i nieustalonego pola termicznego w uwarstwionych strukturach przewodów i kabli prądu stałego. Białystok, 2007
Promotor: dr hab. inż. Jerzy Gołebiowski prof. PB.

21)        Tomasz Jakubowski. Rezonansowy przekształtnik tranzystorowy do zasilania reaktora plazmy nietermicznej. Szczecin, ZUT 2012
Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka.

 

Recenzje rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowego
na zlecenie Dziekanów i Rad Naukowych:
 

 Andrzej Domenko
 Modelowanie dyfuzji pola elektromagnetycznego w
 przetwornikach elektromechanicznych, 
Instytut Elektrotechniki w
 Międzylesiu, 25 czerwca 1986 r. 

 Andrzej Krawczyk
 Analiza niestacjonarnych pól elektromagnetycznych metodami całkowo-brzegowymi, 
Instytut Elektrotechniki w
 Międzylesiu,15 grudnia 1988 r. 

 Ryszard Nawrowski
 Analiza rozkładu naprężeń elektrycznych w wybranych układach elektroizolacyjnych, 
Politechnika Poznańska, 6 grudnia 1988 r. 

 Jerzy Gołębiowski
 Badanie granicznych zagadnień pól elektromagnetycznych i
 termicznych metodami analitycznymi, 
Politechnika Śląska, 16 
październik 1990 r.

 Tadeusz Skoczkowski
 Pola sprzężone elektromagnetyczne i temperatury w
 nagrzewnicach indukcyjnych, 
Politechnika Śląska, 11 czerwca 1991
 r.

 Andrzej Brykalski
 Untersuchung des Verhaltens von nichtstationären elektromagnetischen und thermischen Feldern mit numerischen Verfahren,
TU Ilmenau, 10 lipiec 1991 r.

 Konstanty Marek Gawrylczyk
 
Adaptive Algorithmen auf der Basis der Methode der finiten Elemente,
TU Ilmenau, 21 
październik 1993 r.

 Wiesław Peterson
 Zastosowanie twierdzenia Brouwera o punkcie stałym do nieliniowych zagadnień pola elektromagnetycznego,
Politechnika Białostocka, 06 grudnia 2007 r.

 Opracowanie recenzji wniosku o tytuł naukowy profesora dla prof. dr hab. Marka Brodzkiego na zlecenie Rady Naukowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. 
Politechnika Śląska, Gliwice 1991 r.

Pozostałe wybrane recenzje
 

1) Recenzowanie podręcznika
Ryszard Sikora

Elektrotechnika Teoretyczna 
Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 1980, 1985.

 

2) Recenzowanie monografii naukowych
Piotr Krasoń

Analiza quasistacjonarnego pola elektromagnetycznego metodą równań całkowych w zagadnieniach elektrodynamiki technicznej
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, PNPS 284, stron 110, Szczecin 1985.
Metoda elementu globalnego w problemach analizy pól elektromagnetycznych i cieplnych
PNPS 335. Szczecin
 - Gdańsk 1986 r. Rozprawa habilitacyjna.

 

3) Zbiór artykułów pracowników IEiI PS, monografia.

Wybrane zagadnienia obliczeń numerycznych na Elektronicznych Maszynach Cyfrowych. PNPS 347, stron 155, Szczecin 1987.

 

4) Recenzowanie podręcznika PW

Włodzimierz Kałat

Laboratorium pól elektromagnetycznych i cieplnych 
Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1991.

 

5) Recenzowanie monografii naukowej

Modest Gramz, Marek Ziółkowski

Analiza twójwymiarowych zagadnień brzegowych metodą elementów skończonych. PNPS 444, stron 154, Szczecin 1991.

 

6) Recenzowanie monografii naukowej
Tomasz Piech

Technische Anwendung der Barkhausen‑Erscheinung. PNPS 575, s. 1 - 160, Szczecin 1992.

 

7) Recenzowanie książki ogólnopolskiej 

Metody numeryczne w Turbo Pascalu 
Bernard Baron. Wydawnictwo HELION, Gliwice 1994, str. 1 – 554

 

8) Recenzowanie monografii naukowej
Jerzy Gołębiowski
Matematyczne modelowanie wybranych zagadnień teorii pola temperaturowego
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1996, str. 1 – 178

 

9) Recenzowanie książki ogólnopolskiej 

Metody numeryczne w Delphi 4 
Bernard Baron. Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999, str. 1 – 581

 

10) Recenzowanie zbioru zadań
Grażyna Jastrzębska, Ryszard Nawrowski
Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000, str. 1 – 190

 

11) Recenzowanie książki ogólnopolskiej 
Metody numeryczne w C++ Builder
prof. dr hab. inż.
Bernard Baron, dr hab. inż. Łukasz Piątek

Wydawnictwo HELION, Gliwice 2004, str. 1 – 549

 

12) Recenzowanie książki ogólnopolskiej 
Metody numeryczne w Delphi
prof. dr hab. inż.
Bernard Baron, dr inż. Artur Pasierbek, dr inż. Marcin Maciążek
Wydawnictwo HELION, Gliwice 2006, str. 1 – 536, wydanie 2 zmienione

 

13) Recenzowanie podręcznika akademickiego
Radioelektronika
Marian Hyla
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

 

14) Recenzowanie monografii „profesorskiej”
Analiza wrażliwościowa pola elektromagnetycznego z użyciem metody elementów skończonych
Konstanty Marek Gawrylczyk
PTZE, ZTUREK, patronat Komitetu Elektrotechniki PAN,
ISBN 83-919556-5-6, Warszawa 2007

 

15) Recenzowanie monografii „profesorskiej”
Analiza nieustalonego pola termicznego w elektrycznych grzejnikach podłogowych i kablach prądu stałego
Jerzy Gołębiowski
, Sławomir Kwiećkowski, Marek Zaręba, Robert Piotr Bycul
Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechnik
Warszawa – Białystok, 2010, ISBN 978-83-60200-81-0